ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ। #sidhanatoday.com  ਵੱਲੋ ਰੌਜਾਨਾ ਸਿਹਤ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚ਼ਰ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁੁੁਹਾਨੂੰ  ਕਿਵੇੇ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁੁਝਾਅ ਦਿਓ।